தமிழ் அரங்கம்

Friday, December 25, 2009

புலியெதிர்ப்பு அரசியல், சரத்பொன்சேகா எதிர்ப்பு அரசியலாக மாறியது ஏன்?

கடந்தகால புலியெதிர்ப்பு அரசியலோ, இன்று மகிந்த சார்பாக துதிபாடும் அரசியலாகி நிற்கின்றது. அது சரத்பொன்சேகா எதிர்ப்பு அரசியலாகியுள்ளது. சரத்பொன்சேகாவை ஆளத் தகுதியற்றவராக, புலியெதிர்ப்பு இணையங்கள் இன்று கூப்பாடு போடுகின்றது. தேனீ இணையமே, இந்தப் பிரச்சாரத்தில் மையமாக திகழ்கின்றது.


இவர்களுக்கு பின் இரண்டு பிரதான சுயநலன்களை இனம் காணமுடியும்.

1.புலியெதிர்ப்பு அரசியல் செய்ய, மகிந்தா கும்பல் புலியெதிர்ப்புக்கு கொடுத்து வந்த ஆதரவு மற்றும் கொடுப்பனவுகள் பற்றிய கவலை. சரத்பொன்சேகா ஆட்சிக்கு வந்தால், அன்று அது நின்று விடும் என்ற அங்கலாய்ப்புகள்.

2.தமிழ்மக்கள் இயல்பாகவே மகிந்தாவுக்கு எதிராக கொண்டுள்ள எதிர்ப்பு, தங்களுக்கு எதிரான அரசியலாக இருப்பதால் அதையும் எதிர்க்கின்றனர். அரசியல் ரீதியாக தமிழ்மக்களை எதிர்த்து அரசியல் செய்து வந்த இந்தக் கூட்டத்தின் இருப்பு அரசியல், இயல்பான எதிர்ப்பு அரசியலாக மாறுகின்றது.

இப்படி தமிழ்மக்களின் நலன்களை என்றும் அரசியலாக முன்வைக்;காத புலியெதிர்ப்புக் கும்பல், மகிந்தாவுக்கு ஆதரவுக் கும்பலாக மாறி இந்த தேர்தலை சுயநலத்துடன் அணுகுகின்றது. இந்த வகையில் கடந்தகாலத்தில், தமிழினத்தை பேரினவாதிகள் படுகொலை செய்ததை, புலிகளைச் சொல்லியே நியாயம் கற்பித்தவர்கள் தானே இவர்கள்.

இன்று சரத்........முழுவதும் வாசிக்க கட்டுரையை அழுத்தவும்


No comments: