தமிழ் அரங்கம்

Wednesday, December 30, 2009

தளபதிகளும் தவறு செய்வர்!

தளபதிகளும் தவறு செய்வர்!
அரசின்
படையின்
பாடசாலையின்
பல்கலைக்கழகத்தின்
இணையதளத்தின் - ஏன்
உலகின் ஒவ்வொன்றின்
அதிபதிகளும்
தவறுகளுக்கு
அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்லவே!


சிவகேரம் எனும்
“பேர்”-ஆசிரிய...முழுவதும் வாசிக்க கட்டுரையை அழுத்தவும்


No comments: