தமிழ் அரங்கம்

Friday, August 28, 2009

தோழர் வினவின் தளத்தின் கட்டுரையாளர் ஒரு அப்பாவியல்ல, ஒரு பாசிட்டே (பகுதி 4)


வினவு கொள்கையளவில் கூட பாசிசம் இங்கு மூடிமறைக்கும் என்பதை ஏற்க மறுத்தார். பாசிசத்தை இந்த உள்ளடக்கத்தில் வைத்து பிரிக்க முடியாது என்பது வாதமாக மாறும் போது, அரசியல் ரீதியான ஒரு முரண்பாடாக அது மாறிச் செல்லுகின்றது.

இந்த வகையில் இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், அவர் புலிக்கு ஆதரவாக "எதையும்" எழுதவில்லை என்ற வாதம் எம்முன் முன்வைக்கப்படுகின்றது. கட்டுரையாளர் முன் வைப்பதே புலிவாதம் தான். புலிக்கு ஆதரவாக "எதையும்" எழுதவில்லை என்று கூற, கட்டுரையாளரோ கொள்கையளவில் புலிப் பாசிசம் வைத்த தேசியத்தை, தான் ஏற்;றுக் கொள்வதை மறுக்கவில்லை என்ற உண்மை இங்கு வெளிப்படையானது. அதை அவர் ".. எனக்கு புலிகள் மீது எப்பொழுதுமே எங்கள்
.......முழுவதும் வாசிக்க கட்டுரையை அழுத்தவும்

No comments: