தமிழ் அரங்கம்

Saturday, August 22, 2009

காலச்சுவடு கட்டுரை தொடபர்பான எதிர்வினை மீது

காலச்சுவடு கட்டுரை எழுதியவர் தொடர்பாக, பெட்டையின் பின்னோட்டம் மற்றும் ஒரு பொதுவான உள்சுற்றில் ஒருவிவாதம் தொடர்கின்றமையால் மேலும் சில விளக்கங்கள் அவசியமாகின்றது.
கட்டுரை பொதுவான மூன்று பகுதியைக் கொண்டது.

1.காலச்சுவட்டின் வியாபாரம் தொடர்பானது.

2.சிவத்தம்பி, சேரனின் பிழைப்புவாதம் தொடர்பானது.

3.கட்டுரை எழுதியவர் இலங்கையர் அல்ல என்பது தொடர்பானது.

1. காலச்சுவடு இலக்கிய வியாபாரிகள். எந்த அரசியல் நேர்மையுமற்றவர்கள். எதையும் எப்படியும் தங்கள் இலக்கிய வியாபாரத்துக்காக செய்யக்
....முழுவதும் வாசிக்க கட்டுரையை அழுத்தவும்

No comments: