தமிழ் அரங்கம்

Sunday, November 9, 2008

யார் இந்த ஓபாமா?

மக்களை பிரச்சனைகளை தீர்க்கமுனையும் ஒரு அழகிய கறுப்பு முகம். இப்படித்தான் உருவகப்படுத்தப்படுகின்றர். இதன் பின்னால் இருப்பதோ, சூதும் நயவஞ்சகமும் கடத்தனமுமாகும்.

இந்த ஓபாமா எப்படி வழிபாட்டுக்குரியவரானர். மக்களின் அவலம்தான், இதற்கு எதிர்மறையில் பதிலளிக்கின்றது. சமூக அவலம் ஓபாமா மூலம் தீரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு, இதில் மண்டிக்கிடக்கின்றது.

உண்மையில் வெள்ளை அமெரிக்காவில் ஒரு கறுப்பன் ஆட்சிக்கு வந்தது என்பது, கறுப்பர்களுக்கு விடிவு காலம் என்ற பிரமை உருவாக்கியுள்ளது. மேற்கு உலகமாகட்டும், அமெரிக்கவாகட்டும், இயல்பாகவே வெள்ளை நிறவெறியின் அடையாளமாகும். வெள்ளை மேலாதிக்கம்தான் உலகம் என்ற அடிப்படைக் கோட்பாடுக்கு எதிரான எதிர்வினைதான், ஓபாமா மீதான வழிபாடாகின்றது. மறுபக்கத்தில் வெள்ளையினவெறி அமெரிக்க எப்படி ஓபாமாவுக்கு வாக்களித்தது. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா மக்களை ஆண்ட குடியரசுக் கட்சிக்கும், புஸ்சுக்கும் எதிரான கடுமையான சமூக எதிர்வினை தான், மாற்று எதுவுமின்றி கறுப்பு ஓபாமாவின் வெற்றியாகின்றது. இப்படி கறுப்பு வெற்றி தற்செயலானது.

உலகெங்கும் மக்கள் சந்திக்கின்ற மனித அவலத்தின் ஒரு வெட்டமுகம் தான், இந்த வெற்றி. அமெரிக்கா முதல் உலகம் வரை, இதன் பிரதிபலிப்பு எதார்த்தமானதாக உள்ளது. இது மாற்றம் பற்றி நம்பிக்கையையும், பிரமிப்பையும் அடிப்படையாக கொண்ட வெற்றியாக புரித்து கொள்னப்படுகின்றது.

இதை தான் செய்யப்போவதாக பீற்றிக்கொண்ட ஓபாமாவோ, மாபெரும் மோசடிக்காரனாக மாறியுள்ளார். 'அமெரிக்க மக்களிடம் ..........முழுவதும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்

No comments: