தமிழ் அரங்கம்

Friday, July 8, 2005

இலண்டனில் நடந்த தொடர் ...

இலண்டனில் நடந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பு பற்றிய உங்கள் நிலைப்பாடுகள் என்ன? மேற்கில் ஏன் இது போன்ற தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுகின்றன? இதற்கான சமூக பொருளாதார காரணங்கள் தான் என்ன?

இதை பயங்கரவாதமாக மேற்குநாடுகள் கூறுவது சரியானதா? எப்படி? பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பற்றிய உங்கள் நிலைப்பாடுகள் என்ன?

ஈராக்கின் உள்ளே நடப்பது என்ன ?

தமிழரங்கம் 08.07.2005

Monday, July 4, 2005

ஏழை நாடுகளின் வறுமையும் ...

G-8 (பொருளாதார வல்லாதிக்க) நாடுகள் இதனடிப்படையில் கூடுகின்றன. இவர்கள் சில ஆபிரிக்க ஏழை நாடுகளின் கடனக்ளை ரத்து செய்யவுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதுபற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? இதன் மூலம் அந்தந்த நாடுகளின் வறுமையை ஒழிக்க முடியுமா? உலகில் வறுமையை ஒழிக்க முடியுமா? எப்படி? ஒழிக்க முடியாது எனின் ஏன்? வறுமைக்கான சமூக காரணங்கள் என்ன? வறுமை தொடர்பாக .. நீங்கள்? உங்கள் நிலை தொடாபாக .... ?

தமிழரங்கம்
04.07.2005